ISO26000 zelfverklaring Aebi Schmidt Nederland

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van Aebi Schmidt Nederland. Als organisatie wil Aebi Schmidt Nederland verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

MVO zit al jaren in de normen en waarden van Aebi Schmidt Nederland, maar om dit ook inzichtelijk te maken heeft de organisatie de ISO26000 als richtlijn gebruikt. Met deze internationale richtlijn is het mogelijk MVO aanwijsbaar te integreren de werkwijzen en procedures.

De ISO26000 richtlijn is het resultaat van het grootste internationale multi-stakeholderproces ooit in de geschiedenis. Met andere woorden, ISO26000 is een gedegen onderbouwde paraplu voor MVO-initiatieven waarbij Aebi Schmidt Nederland aansluiting heeft gevonden. Naast op formele wijze geeft Aebi Schmidt Nederland juist ook op praktische wijze  invulling aan de ISO26000 richtlijn door middel van een zogenaamde “zelfverklaring”. Deze zelfverklaring en de bijbehorende referentiematrix zijn opgesteld volgens de NEN NPR9026. U vindt ze hieronder weergegeven, compleet met links naar documenten voor onderbouwing.

 

NEN-ISO26000_2010_Zelfverklaring.jpg

NEN-ISO26000:2010 Zelfverklaring

Dit document bevat de officiële verklaring dat Aebi Schmidt Nederland de principes en richtlijnen binnen de NEN-ISO26000:2010 toepast en de richtlijn heeft onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces zoals beschreven in NPR9026:2011.

 

 

 

 

 

 

 

Referentiematrix_NEN-ISO26000_zelfverklaring.jpg

Referentiematrix NEN-ISO26000 zelfverklaring

De onderbouwing op de ISO26000 zelfverklaring is opgenomen in de referentiematrix, die de antwoorden op de vragen uit de NPR9026:2011 bevat met de daarbij behorende bronnen. Door de publicatie van dit document voldoet Aebi Schmidt Nederland aan de voor de ISO26000 zelfverklaring vereiste eenduidigheid en transparantie.

 

 

 

Organisatie

Onderbouwende documenten:

Aebi Schmidt Nederland wil graag transparant zijn in haar MVO beleid. Precies hierom vindt u hieronder alle onderbouwende documenten waar in de referentiematrix van de ISO 26000 naar gerefereerd wordt:

 

Stakeholderanalyse NEN-ISO26000 zelfverklaring

Aebi Schmidt Nederland neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en haar stakeholders. Precies hierom is stakeholdermanagement een belangrijk aspect geweest tijdens de implementatie van MVO. Dit document verantwoordt de wijze waarop Aebi Schmidt Nederland stakeholders heeft geïdentificeerd volgens de OESO richtlijn, het belang heeft gerubriceerd en de betrokkenheid heeft geëvalueerd.

 

MVO Monitor auditrapport

Het auditrapport geeft inzicht in de audit die heeft plaatsgevonden op de toetsingscriteria uit de MVO monitor voor de zes kernthema’s van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Middels deze rapportage verklaart de auditerende instantie Stichting Adviescentrum Metaal aan de certificerende instantie Stichting Keurmerk Branches dat Aebi Schmidt Nederland de verschillende MVO-thema’s zeer goed invult en borgt binnen haar bestaande systemen.

 

MVO Monitor rapportage

De automatisch gegenereerde MVO monitor rapportage bevat het resultaat van de door Aebi Schmidt Nederland ingevulde vragen in de MVO monitor. Het document gaat in op de methode van de MVO monitor, de nulsituatie van Aebi Schmidt Nederland, de ambities per kernthema en het plan van aanpak dat suggesties geeft voor de concrete invulling per deelaspect.

 

Maatschappelijk Verslag 2012

Sinds het uitbrengen van ons duurzaamheidsverslag in 2010 hebben wij hard gewerkt aan de verdere integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze organisatie. Waar wij als bedrijf in 2010 nog veel uitleg gaven over duurzaamheid en het belang er van, is het nu zo dat klanten ons er om vragen en zij willen zien wat we eraan doen. Door onze positie in de markt verwachten klanten dat wij voorop lopen en ons onderscheiden door transparant MVO beleid.

Voorheen werd duurzaamheid in onze sector vooral bekeken vanuit de impact op het milieu, terwijl er nu sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij breed wordt gekeken naar de balans tussen mens, milieu en economie. Daarom noemen wij ons verslag geen ‘duurzaamheidsverslag’ meer, maar een ‘Maatschappelijk verslag'.

In de GRI tabel kunt u per indicator en paginanummering het een en ander terugvinden m.b.t. deze indicatoren.

 

Duurzaamheidsrapport 2010 Aebi Schmidt Nederland

In dit duurzaamheidsverslag verantwoordt Aebi Schmidt Nederland de wijze waarop duurzaamheid vloeit door haar gehele organisatiebeleid. Dit verslag is opgesteld volgens de internationale Global Reporting Initiative’s (GRI) richtlijn op het niveau GRI self-declared B.

 

Duurzaamheidsrapport Aebi Schmidt Holding

In dit duurzaamheidsverslag verantwoord de Aebi Schmidt Holding de wijze waarop duurzaamheid vloeit door haar gehele organisatiebeleid. Dit verslag is opgesteld volgens de internationale Global Reporting Initiative’s (GRI) richtlijn op het niveau GRI verified C.

 

Code of Conduct ASH

De "code of conduct" zijn de gedragsregels die gelden voor de medewerkers van de Aebi Schmidt Holding. Deze gedragsregels dragen bij aan het welzijn van belangrijke stakeholders en respecteren de rechten van alle partijen die worden beïnvloed door beslissingen, procedures en systemen van de organisatie.

 

Criteriadocument duurzaam inkopen gladheidsbestrijding

Dit document van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bevat concrete criteria voor duurzame inkoop van gladheidbestrijding. Aebi Schmidt Nederland heeft een proactieve bijdrage geleverd aan de basis van dit criteriadocument en onderschrijft dit document voor de productgroep gladheidsbestrijding dan ook volledig.

 

VCA**

Veilig werken is voor Aebi Schmidt Nederland als werkgever, maar ook voor onze opdrachtgevers, een belangrijke zaak. Zowel onze organisatie als al onze monteurs, service- en salesmanagers zijn daarom VCA gecertificeerd.

 

NEN-EN-ISO 14001:2004

De zorg voor uw en onze leefomgeving was de basis voor de ISO 14001 certificering. Via deze ISO 14001 certificering streeft Aebi Schmidt Nederland naar een voortdurende verbetering van milieu-aspecten en vermindering van milieu-effecten.

 

Aebi Schmidt Worldcare